Általános Szerződési FELTÉTELEK

 

Érvényes: 2020.03.20.-tól

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – CASINO MOCCA

Üdvözöljük az Casino Mocca Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Casino Mocca) által üzemeltetett honlapon, ahol magas minőségű pörkölt szemes kávé rendelésére lesz lehetősége!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.casinomocca.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Kérünk, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Honlapnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat (megrendelés, előfizetés, vásárlás), amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a Honlapon vagy az 1. megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó), mint Vásárlóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapíthat meg a vállalkozásokra is vonatkozó rendelkezésekhez képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak. 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szolgáltatás csak Magyarországon érhető el.

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Casino Mocca közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Casino Mocca nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Casino Mocca semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A megrendelések leadása kizárólag a Honlapon elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailen, levélben rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a Casino Mocca nem tudja teljesíteni

A Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. SZOLGÁLTATÓ VAGY CASINO MOCCA
Casino Mocca neve: Casino Mocca Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 3.
Telefon: +36203158431
E-mail: info@casinomocca.com
Adószám: 24224309-2-43
Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-996420
Tárhelyszolgáltató: Rackforest Kft.
 1. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG – PÖRKÖLT SZEMES KÁVÉ ÉS CASCARA ÉRTÉKESÍTÉSE

A Szolgáltatás célja a felhasználók számára a www.casinomocca.com weboldal termékeinek értékesítése és a termékekhez kapcsolódó releváns tartalmak közzététele, illetve a Casino Mocca által nyújtott előfizetés, ami egy olyan magas minőségű pörkölt szemes kávékat tartalmazó csomag, mely kéthetente vagy négyhetente kerül kiszállításra az előfizetőknek. A kávé előfizetés minden második vagy negyedik héten, eltérő tartalommal kerül kézbesítésre. Az előfizetések fix hosszúságúak, választható 24 hetes és 48 hetes változat is.

Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül 

 1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
 • Felelősség

A Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Casino Mocca nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Casino Mocca kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Casino Mocca ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Casino Mocca jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Casino Mocca jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Casino Mocca jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Casino Mocca jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Casino Mocca nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Casino Mocca felé. Ha a Casino Mocca jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására 

 • Szerzői jogok

A Honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Casino Mocca a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából kizárólag a Casino Mocca előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Casino Mocca előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Casino Mocca előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Casino Mocca fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.casinomocca.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Casino Mocca által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Casino Mocca adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Casino Mocca külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Casino Mocca által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Casino Mocca adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni 

 1. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS
 • Regisztráció

A Honlap tartalma elérhető bármely Megrendelő számára regisztráció nélkül is, de a regisztráció a későbbi vásárlások megkönnyítése érdekében eltárolja a szállítási és számlázási adatokat. A regisztráció a honlap tetején található „Fiókom” menüpontra kattintva érhető el. Itt megtekinthetőek a korábbi rendelések és a személyes adatok módosítására is lehetőség van.

Regisztrálni a „Regisztráció” menüponton belül a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével és végül a „Regisztráció” gombra kattintással tud a Vásárló. A regisztrációs felületen a Vásárlónak a következő adatokat szükséges megadnia a Casino Mocca részére:

 • Email cím
 • Jelszó
 • Név
 • Telefonszám

Számlázási adatok, mint

 • Név
 • számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország
 • Cég megrendelő esetén adószám

A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy a Vásárlónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) lehetősége van a szállítási címet megadnia.

A Casino Mocca-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Casino Mocca-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Casino Mocca-nek felróható okból hozzáférhetővé válik. A Casino Mocca minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a ”Fiókom” menüpontra kattintást követően elérhető felületen van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Casino Mocca-t a regisztrált adatok Vásárló által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztráció elküldésével a Vásárló elfogadja jelen ÁSZF-et, illetve az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztráció sikeréről a Casino Mocca e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, melyben a Vásárló egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.

A sikeres regisztrációt követően, Vásárló a „Belépés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) tud bejelentkezni a Honlapra 

Vásárló jogosult a regisztrációjának törlését kérni a info@casinomocca.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Casino Mocca gondoskodik a regisztráció törléséről az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Casino Mocca-t.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Megrendelés / Vásárlás menete

Válassza ki a terméket. Ha ráklikkel a termék képére vagy nevére, elolvashatja a termék részletes leírását.

A „Kosárba rak” opcióra klikkelve a termék bekerül a kosárba. A kosár frissített tartalma minden esetben megjelenítésre kerül “Kosarad tartalma”, így folyamatosan nyomon tudja követni, hogy mit tartalmaz a bevásárló kosara.

Ha a Honlap jobb felső részén található „Kosár’ ikon opcióra klikkel tételesen megnézheti kosara tartalmát. Itt még átírhatja a rendelési mennyiségeket, vagy törölheti a tételeket.

Amennyiben nem kíván több terméket betenni a kosarába a “Kosár” gomb megnyomásával eljut a megrendelés 2. szakaszához az “Adatok megadásához, Fizetés és Rendeléshez”. Itt adhatja meg a vásárláshoz szükséges adatokat.

Majd meg kell adnia a számlázáshoz szükséges adatokat (cégnév, vezetéknév, keresztnév, adószám, e-mail, telefon) és a számlázáshoz szükséges adatokat (ország, város, utca, házszám, irányítószám). Amennyiben a szállítási cím eltér a fent megadott számlázási címtől, akkor kérjük, hogy az ELTÉR jelölőnégyzet kipipálásával jelölje az új cím megadásának szándékát, majd a feljövő szövegboxokban adja meg a helyes szállítási címet.

A MEGRENDELÉSED rendelési összesítőben állíthatja be a szállítási/kézbesítési, illetve a fizetési lehetőségeket.

Az oldal alján található „Megrendelés leadása” gombra kattintást követően pedig, Megrendelő véglegesen elküldheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről visszaigazolást küld a Megrendelőnek, ahol a Megrendelő megrendelésének száma is megtalálható. A rendelés feladása tehát a „Megrendelés feladása” gombra kattintással történik, ami a Megrendelő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 • Előfizetés (megrendelés) folyamata

Az előfizetés menete:

 1. Regisztráció az 4.1. pontban meghatározott módon vagy bejelentkezés a “Bejelentkezés” feliratra kattintva.
 2. Előfizetés tartalmának kiválasztása, majd a „Kosárba rak” gombra kattintás.
 3. Megjelenik a kosár felület, amelyen a Vásárló, ha mindent rendben talált, úgy a „Tovább az adatokhoz” gombra kattintva a megjelenő előfizetési űrlap kitöltése, majd a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintás.
 4. a „Fizetés” felületen a Vásárlónak el kell fogadnia a jelölőnégyzet kipipálásával jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Ha a Vásárló nem fogadja el, megrendelését nem tudja elküldeni a Casino Mocca részére. Az oldal alján található „Előfizetek” gombra kattintással a Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését. A Előfizetek gomb megnyomását követően a Vásárló átirányításra kerül a Barion oldalára, ahol az előfizetés díjának kiegyenlítése történik.

A rendelés feladása vagyis az előfizetés tehát a „Előfizetek” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Amennyiben a rendszer sikeresen fogadta az előfizetési szándékra irányuló rendelést, úgy a Casino Mocca automatikusan visszaigazoló emailt küld a Vásárló részére 

Az előfizetés a Megrendelő erre irányuló igényének jelzését követően az előfizetés teljes összegének bankszámlára történő hiánytalan beérkezését, jóváírását követően lép érvénybe.

Egyebek: Vásárlói kupon elfogadás, a megrendelés folyamán lehetséges.

 • A szerződés létrejötteajánlati kötöttség, visszaigazolás

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Vásárló a megrendelés beérkezéséről automatikus visszaigazoló e-mailt kap a megadott email címére 48 órán belül, amellyel a Casino Mocca a Vásárló ajánlatát elfogadja, melynek megérkezésekor jön létre a szerződés a Felek között. A megrendelés beérkezését követően a Casino Mocca telefonon is felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval a megrendelés pontosítása, adatok egyeztetése érdekében, amennyiben szükséges 

A Casino Mocca a Vásárlót 48 órán belül tájékoztatja megrendelésének a visszaigazolásról. Ha a Vásárló nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt előfizetést nem köteles igénybe venni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt előfizetés árát, a fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Vásárló rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 • Előfizetés díja

A Vásárló a kávé előfizetést (magas minőségű pörkölt szemes kávé tartalommal) 24 hetes vagy 48 hetes időtartamra tudja megrendelni, S, M vagy L méretben. Az előfizetés pontos összege minden esetben a Honlapon elérhető a Vásárló számára és banki előre utalással vagy a Barion rendszerén keresztül, bankkártyás fizetéssel teljesíthető.

 • 24 vagy 48 hetes előfizetés 

24 vagy 48 hetes előfizetés választása esetén a Vásárló a Honlapon aktuálisan meghirdetett kávé előfizetéseket (magas minőségű pörkölt szemes kávé tartalommal) rendeli meg – a választott változatban (S, M vagy L). A Vásárló egyszerre több előfizetést is meg tud rendelni. 

 • A 4.4.2. pontban foglalt előfizetés szüneteltetése

Lehetőség van az előfizetés szüneteltesésére, amennyiben tetszőleges ideig a Vásárló nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, nem szeretne kávé előfizetést (magas minőségű pörkölt szemes kávé tartalommal) kapni. A Vásárló a felhasználói fiókjába belépve tudja ezt beállítani az ‘Előfizetés Szüneteltetése’ gombra kattintva. Amíg az előfizetés szünetel, addig a Casino Mocca az előfizetés újbóli aktiválásáig nem küldi az aktuális darabjait a kávé előfizetésnek.

Amennyiben a Vásárló újra aktiválja az előfizetést, akkor a szolgáltatás nyújtása folytatódik a szünetelés beállításakor fentmaradó előfizetési időszakra vonatkozóan.

 • Határozott idejű előfizetés

Határozott idejű előfizetés (24 és 48 hetes) esetén a Vásárló az időszaki előfizetés díját egy összegben fizeti meg a Casino Mocca részére a 4.6. pontban meghatározott feltételek szerint.

 • Határozott idejű, illetve a 4.4.2. pontban foglalt előfizetés lemondása

Lemondásra, felmondásra a 4.2. pontban meghatározottak szerint van lehetőség. 

A Honlapon megjelenített előfizetés díja az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

Az előfizetés ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

 • Számla 

A Casino Mocca elektronikus számlát állít ki a Vásárló részére az előfizetés díjának kifizetését követően.

 • Fizetés – Bankkártya

A Szolgáltatás díját a Barion rendszerén keresztül bankkártyával tudja a Vásárló kiegyenlíteni. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Elfogadott bankkártyák: Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, American Express

 • Fizetés – Átutalás

Ez esetben a Megrendelő a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató K&H Banknál vezetett 10403363-50526681-67571003 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Megrendelő a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. Szolgáltató a megrendelt csomagot kizárólag a vételár számláján történő jóváírását követően adja át a futárszolgáltnak, illetve küldi el. Minden esetben várja meg, hogy a Szolgáltató a megrendelést visszaigazolja, addig ne indítsa el az utalást.

A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi Casino Mocca kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi Casino Mocca nem kap értesítést Casino Mocca-től. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Casino Mocca szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi Casino Mocca érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi Casino Mocca oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.

 • Kiszállítás: Futárszolgálat

A termék (csomag magas minőségű pörkölt szemes kávé tartalommal) átvételekor a Vásárló köteles megvizsgálni, hogy a termék (csomag magas minőségű pörkölt szemes kávé tartalommal) sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Vásárló kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, illetőleg a csomag Casino Mocca részére történő visszaszállítását.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék (csomag magas minőségű pörkölt szemes kávé tartalommal), és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Casino Mocca díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Casino Mocca felelősséget nem vállal!

Ha a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek (csomag magas minőségű pörkölt szemes kávé tartalommal) kiszállítását.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a Casino Mocca csak akkor kísérli meg újból, ha a Vásárló átutalással kiszállítási díjat fizet a Casino Mocca részére és a kiszállítás díja a Casino Mocca számláján jóváírásra került. A termék ára magában foglalja a kiszállítás díját, plusz díjat a Casino Mocca csak abban az esetben számít fel, ha a Vásárló hibájából hiúsul meg a 2. kézbesítés is.

Részszállítás kérésére, illetve teljesítésére nincs lehetőség.

A Vásárló a termék átvételekor késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a termék (csomag magas minőségű pörkölt szemes kávé tartalommal) minősége és mennyisége megfelelő-e.

 • Személyes átvétel

Casino Mocca a csomagok személyes átvételére hétfőnként (kivételt képeznek ezalól az ünnepnapok) 16-18 óra között ad lehetőséget a telephelyén, melynek címe: 1117 Budapest, Hunyadi János út 3. G épület.

 • Szállítási költségek

Amennyiben a kiszállítás az 5.7.1. pontban foglaltak szerint a Vásárló hibájából hiúsul meg úgy a 3. kiszállításért a Casino Mocca 1679 Ft + áfa díjat számol fel.

 • Szállítási határidő

A csomag kiszállítása az előfizetés megváltását vagy megújítását követő előfizetési turnussal történik, a csomagok átadása a futárszolgálatoknak minden 2. hét keddi napján történik (kivételt képeznek ezalól az ünnepnapok). Ezen időponttól korábbi kiszállítás kérése nincs lehetőség. Későbbi kiszállítást a Vásárló pedig csak abban az esetben kérhet, ha előreláthatóan tudja, hogy az adott időszakban a csomagot átvenni nem tudja.

A Casino Mocca – a felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket (meglepetéscsomagot magas minőségű kávé tartalommal).

A Casino Mocca késedelme esetén a Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni.

Ha a Casino Mocca a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha 

 • a Casino Mocca a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 • a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
 1. ELÁLLÁSI JOG ÉS FELMONDÁSI JOG

Az 5.1. és az 5.2. pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

 • Elállási jog

A Fogyasztó az alábbiak szerint gyakorolhatja elállási jogát: ha a Fogyasztó 24 vagy 48 hétre rendelte meg az előfizetést és a teljesítés közben meggondolja magát, úgy az előfizetés fennmaradó részére vonatkozó előfizetését felmondhatja az 5.2. pontban foglaltaknak megfelelően.

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Casino Mocca részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az alábbi linken elérhető elállási nyilatkozat mintát, vagy ennek felhasználása emailben is jelezheti a Casino Mocca részére elállási szándékát.

Elállási/felmondási nyilatkozat minta letöltése [pdf] formátumban.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Casino Mocca részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Casino Mocca e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Casino Mocca részére.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Casino Mocca a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Casino Mocca 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Tekintettel arra, hogy a Fogyasztó nem meghatározott termékekre adja megrendelését, hanem egy meglepetéstáskát rendel, így elállási jogát annak teljes tartamára nézve gyakorolhatja. Elállási jogát tehát csak akkor gyakorolhatja, ha a meglepetéstáskában található valamennyi terméket visszaküldi.

A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket, a magas minőségű kávé tartalmú dobozt.

A termék a Casino Mocca címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Casino Mocca vállalta e költségek viselését. Casino Mocca azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. A Casino Mocca-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Casino Mocca visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Casino Mocca által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Casino Mocca jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Casino Mocca a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Casino Mocca, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Casino Mocca tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

6.2. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre Casino Mocca termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Casino Mocca, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

 • Felmondási jog – Határozott idejű 24 vagy 48 hetes előfizetés esetén

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Fogyasztó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.

Amennyiben a Fogyasztó kérésére, illetve beleegyezésével a Casino Mocca megkezdte a teljesítést, de utóbb, a Fogyasztó a szerződés megkötésétől számított szintén 14 napos határidőn belül a szerződés fenntartását mégsem kívánja, úgy 14 napos határidőn belül jogosult a szerződés felmondására, kivéve, ha a Fogyasztót elfogadta azt, hogy a teljesítés megkezdésével elveszti az felmondási jogát.

Fogyasztót azonban nem illeti meg a felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Casino Mocca a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. Fogyasztó a kifejezett előzetes beleegyezését a Honlapon keresztül tudja megadni vagy visszautasítani. Ehhez a Fogyasztónak nem kell mást tennie, minthogy a megrendelési felületen a „Hozzájárulok, hogy fizetésemet követően a Casino Mocca részemre a szolgáltatást nyújtását azonnal, 14 nap (felmondási idő) lejártát megelőzően elkezdje, tudatában vagyok annak, hogy a hozzájárulásommal felmondási jogomat elveszítem” felirat alatt megtalálható jelölőnégyzetet kipipálja, mellyel egyértelműen jelzi Casino Mocca felé azt szándékát, hogy azonnal kéri a szolgáltatás nyújtását.

Ha a Fogyasztó beleegyezett abba, hogy a Casino Mocca a 14 nap lejárta előtt részére a Szolgáltatás nyújtását megkezdje és a teljesítés megkezdését követően él felmondási jogával, a Fogyasztó köteles egy a szolgáltatás igénybevételéért járó arányos díj fizetésére. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget az adott szolgáltatásra vonatkozó díj adóval növelt teljes összege alapján számolja ki a Casino Mocca.

Tehát az előfizetés felmondható:

 • amennyiben a Fogyasztó már kifizette az előfizetés összegét és az előfizetésből még egyetlen egy alkalom sem került a Casino Mocca részéről teljesítésre, írásban kérheti az előfizetés felmondását, és az összeg visszautalását, amelyet 14 munkanapon belül teljes egészében visszautal a Casino Mocca a Vásárló részére.
 • amennyiben az előfizetés érvénybe lépett és már teljesült belőle a kávé előfizetés kiszállítása, úgy csak a fennmaradó alkalmakra történő előfizetési díjra jogosult a Fogyasztó. Ez azt jelenti, hogy a Casino Mocca által már kiszállított kávé előfizetés díját ekkor már nem áll módjában visszautalni.

Fogyasztó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Casino Mocca bármely elérhetőségére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja az alábbi linken keresztül elérhető felmondási nyilatkozat – mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a 14 naptári nap alatt elküldi nyilatkozatát a Casino Mocca részére.

Elállási/felmondási nyilatkozat minta letöltése [pdf] formátumban.

Illetőleg az előfizetés felmondható a felhasználói fiókba belépve és az ‘Előfizetés Lemondása’ gombra kattintva. A Fogyasztó egy megerősítő emailt kap arról, hogy sikeresen lemondta az előfizetését. Amennyiben ez nem történik meg pár órán belül, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Casino Mocca-val az info@casinomocca.hu címen.

A felmondás nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, így a Fogyasztó által kifizetett előfizetési díjnak csak arányos részét jogosult visszakérni, attól függően, hogy a Casino Mocca mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból.

A Casino Mocca-val történő elszámolás során a szolgáltatás teljes (adóval növelt) díját kell alapul venni, amelyet a már igénybe vett szolgáltatás mértékéhez kell viszonyítani.

A felmondási jogát a Fogyasztó elveszíti, ha a szolgáltatás egészét teljesítette a Casino Mocca.

Casino Mocca emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Casino Mocca részére

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Casino Mocca a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen feladás dátuma.

Ha Fogyasztó él felmondási jogával, Casino Mocca haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi vagy a fentiekre tekintettel az ellenszolgáltatás arányos részét.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Casino Mocca, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Casino Mocca követelheti ésszerű költségeinek megtérítését, ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő (14 nap) lejárta előtt megkezdte és a Fogyasztó ezt követően gyakorolja felmondási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg a felmondási jog:

 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát.
 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Casino Mocca a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 1. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
 • Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Vásárló – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Vásárló a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Casino Mocca vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Casino Mocca azonban nem értékesít olyan jellegű terméket, amely a Kormányrendelt hatálya alá tartozna, illetőleg sem szerződéses, sem pedig önkéntes jótállást nem biztosít termékeire vonatkozóan.

Ettől függetlenül a Vásárló a 6.1. és a 6.2. pontban meghatározott jogosultságok megilletik.

A jótállás hiánya nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 • Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági, jótállási igényeit a Vásárló az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken érvényesítheti:

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 7.2. pontban feltüntettettek alapján.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 • Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a termékkel vagy a Casino Mocca tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken terjesztheti elő:

A Casino Mocca a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Casino Mocca a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Casino Mocca a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Casino Mocca a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Casino Mocca az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Casino Mocca egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Casino Mocca a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Casino Mocca az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Casino Mocca és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Casino Mocca-val való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára 

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, a Fogyasztó 2017. január 1-től panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Casino Mocca területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Területi hatóságok listája:  http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

 1. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 1. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Amennyiben Casino Mocca a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a Casino Mocca-sel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Casino Mocca és a Vásárló között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Casino Mocca székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei 

A Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A Casino Mocca-t a békéltető testületi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 1. Bírósági eljárás kezdeményezése.

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 1. TECHNIKAI KORLÁTOK

A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Casino Mocca-t nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a vásárlást 

 1. AZ ÁSZF EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

A Casino Mocca jelen ÁSZF-et, a Honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 1. ÁSZF RENDELKEZÉSEINEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Casino Mocca és a Vásárló eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Casino Mocca és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Casino Mocca és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

 

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.03.20.